wzór umowy
..................................................
pieczęć przedszkola
 
UMOWA (wzór)
 
zawarta w Krasnymstawie w dniu ........................ pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi/ dziecka.
 
1. Panią................................................................... adres zamieszkania .........................................................
           imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 
.................................................................................nr dowodu osobistego ....................................................
2. Panem ................................................................ adres zamieszkania .........................................................
           imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 
.................................................................................nr dowodu osobistego ....................................................
zwanymi dalej „Rodzicami”, a Przedszkolem Nr 8 w Krasnymstawie ul. Tokarzewskiego 49 reprezentowanym przez Martę Korowaj Dyrektora, zwanym dalej „Przedszkolem”.
§ 1.
 
Przedmiot umowy stanowi korzystanie przez dziecko   .................................................................................
PESEL ............................................................. zwane dalej „Dzieckiem” ze świadczeń Przedszkola.
§ 2.
 
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku:
1) fachowych działań opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych;
2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
3) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie Przedszkola.
2. Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach określonych w Statucie Przedszkola czyli od 8.00 do 13.00.
3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizując:
4) Zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dzieci,
5) Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
7) Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
8) Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
9) Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
 
§ 3.
 
1.Umowa zostaje zawarta na okres od 1. 09. 2011 r. do 30. 06. 2012 r.
2.Dziecko będzie uczęszczać do Przedszkola w pełnych godzinach od  ...................... do ........................      i korzystać z wyżywienia w zakresie*:
całodziennego wyżywienia tj. 3 posiłków – śniadanie, obiad, podwieczorek /3,80 zł/*
2 posiłków – śniadanie, obiad /3,00 zł/*
3.Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za świadczenia Przedszkola,         w tym:
za każdą zadeklarowaną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń Przedszkola  w  zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. za ......................godz. dziennie w wysokości 1.50 zł.za każdą godzinę.
Miesięczna zaliczka naliczana jest w następujący sposób:
liczba zadeklarowanych godzin korzystania dziecka ze świadczeń Przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. ilość godzin x 1,50 zł. x liczbę dni roboczych;
dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie ....................... słownie: ......................................................................................................................
4.Zaliczki za świadczenia Przedszkoli płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 września 2011 r. Od  nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Rozliczenie zaliczki dokonywane będzie po zakończeniu każdego miesiąca.
5.Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, bez konieczności zmiany umowy, na skutek zmiany treści uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Krasnystaw, o czym  Rodzice będą  powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
6.Zmiany zadeklarowanej w ust. 2 liczby godzin uczęszczania Dziecka do Przedszkola Rodzice dokonują powiadamiając w formie pisemnej Dyrektora Przedszkola nie później niż do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zmiana. Zmiana obowiązuje od 1-go dnia  miesiąca następującego po miesiącu jej zgłoszenia.
7.W przypadku wystąpienia rozbieżności godzin pobytu Dziecka w stosunku do zadeklarowanych,  wymagane jest uzgodnienie stron umowy w formie pisemnego aneksu. Brak zawarcia zmiany do umowy w powyższym zakresie wywołuje skutki określone w § 6. 
8.Wpłaty należności za Przedszkole można dokonać bezpośrednio u intendenta lub na rachunek bankowy Przedszkola
czesne – 24 8200 0008 2001 0012 3552 0001
żywienie – 56 8200 0008 2001 0012 3552 0007
 
9.Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 nie obejmują kosztów dodatkowych zajęć organizowanych na  wniosek rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 
10.Umowa niniejsza nie obejmuje pobytu dziecka w Przedszkolu w terminie od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 
§ 4.
 
1.Opłata za świadczenia Przedszkola, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 podlega zwrotowi w przypadku:
1) niefunkcjonowania Przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki lub z innych przyczyn) za każdy dzień przerwy w działalności placówki, 
2) nieobecności dziecka w Przedszkolu.
2.Opłata za świadczenia Przedszkola, o której mowa w § 3.ust. 3 pkt. 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień absencji.
3.Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się w pierwszej kolejności na występujące w dacie rozliczenia  zaległości, a w przypadku ich braku na wniosek Rodziców na poczet opłat za następny miesiąc.
4.W przypadku braku zaległości w opłatach i braku wniosku Rodziców opłaty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 zwracane są na wskazane przez Rodziców konto.
5.Nieodebrane w ciągu roku zwroty opłat przeznacza się na koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych przekraczających podstawę programową w Przedszkolu.
 
§ 5.
 
1.Umowa niniejsza może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w każdym czasie.
2.Rodzice mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.Przedszkole może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:
zalegania z opłatami za świadczenia Przedszkola za okres 2 miesięcy;
zalegania z opłatami z tytułu określonego w § 6 ust. 1,2,3 niniejszej umowy;
innych przyczyn określonych w Statucie Przedszkola.
4.Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w trybie określonym w Statucie Przedszkola.
5.Umowa wygasa w przypadku:
niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do dnia 7 września, jeśli Rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka.
niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 7 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli Rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka, nieobecności dziecka przez miesiąc kalendarzowy bez podania przyczyny.
 
§ 6
 
1.Za każdą rozpoczętą godzinę ponad zadeklarowaną w § 3 ust. 2  Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 1,50 zł
2.W przypadku trzykrotnego przekroczenia określonego w umowie czasu pobytu Dziecka w przedszkolu Rodzice zobowiązani są do zmiany warunków umowy w § 3 ust. 2.
3.Za niewykonanie obowiązku odbioru Dziecka z chwilą zamykania Przedszkola, Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłat w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt 00/100 zł) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu Dziecka w Przedszkolu po jego zamknięciu.
4.Należności o których mowa w ust. 3 winny być uiszczone w  terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola.
 
§ 7
 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu  właściwego dla Przedszkola.
§ 8
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy,  z zastrzeżeniem § 3 ust. 5, wymagają  formy  pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 9
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 
§ 10
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
...................................................                   1. ...................................................................
     Podpis dyrektora Przedszkola                   Podpis rodzica (prawnego opiekuna)
 
 
     2. ...................................................................
                            Podpis rodzica (prawnego opiekuna)
 
Krasnystaw, dnia ................................................
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić

powrót => Strona główna


Nasz adres
 
Przedszkole Teatralne Nr 8
w Krasnymstawie
ul.Tokarzewskiego 49
22-300 Krasnystaw

tel.(082) 576-44-69

e-mail:teatralnaosemka@wp.pl
Reklama
 
System wartości w przedszkolu
 
☺ - dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
☺ - poszanowanie tradycji kulturowych rodzimych i obcych,
☺ - tolerancja i godność własna,
☺ - wrażliwość na potrzeby i szacunek dla osób słabszych, chorych i starszych,
☺ - wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i nauczycieli,
☺ - kreatywne myślenie i twórcze działanie,
☺ - przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się,
☺ - osiąganie pełnej dojrzałości szkolnej.
Kadra przedszkola
 
Dyrektor Przedszkola:
mgr Marta Korowaj

Nauczycielki:
Grażyna Rokosz
mgr Agnieszka Książek
mgr Elżbieta Świątkowska
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Małgorzata Usyk
mgr Beata Sędłak
mgr Beata Kalita

Pomoc nauczyciela:
Elżbieta Machul

Intendentka:
Agnieszka Słotwińska

Kucharka:
Anna Korczyńska

Pomoc kucharki:
Małgorzata Soczyńska

Woźne oddziałowe:
Maria Marek
Wiesława Fornal
Józefa Dolebska
Elżbieta Domańska

Woźny:
Stanisław Bielak

Logopeda:
mgr Joanna Lisowsk

Katechetka:
mgr Beata Kleban

Księgowa:
Ewa Troć
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za pomoc w organizacji uroczystości 20-lecia naszej placówki:
 
Kazimierz Ruszniak – Prezes ENERGOREMONTU Sp. z o.o.

Marian Sawa -Prezes Rejonowego Zakładu Energetycznego

Ryszard Kogut – Stacja Paliw KOGUT

Wioletta Daniło – Hurtownia Artykułów Spożywczych i owoców cytrusowych Dekol

Ewa Kicińska – Kiosk Owocowo – Warzywny

Adam Bojarski – Prezes RSP Zagroda

Robert Kawa – Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”

Petelska Lucyna - „AMIKA" Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

Jolanta Winiarczyk – Sklep „Wej”

Tadeusz Badach – Prezes OSM Krasnystaw

Kazimierz Bazyluk – Prezes „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Marian Wójcik Prezes Zarządu ZPO CORA-TEX

Piotr Żołnacz - „AGAT” s.c.

„JO-KO” s.c. – Joanna Kowalczyk, Andrzej Kowalczyk

Zygmunt Kapuścik - Prezes Kartonex" Sp. z o.o.

Lech Berezowski – sieć sklepów kosmetycznych

Janina Grabek – ROLMAX Przedsiębiorstwo Handlowe

Paweł Karchut – Ferma Drobiu

Marcin Ciechan

Joanna Turowska i Jacek Kożuch

Ewa i Artur Gleń – kwiaciarnia IKEBANA

Euro – Edukacja

Anna Kosmowska

Andrzej Kozak

Bożena Pachla – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Maria Kiliańska – I L.O. im. Wł. Jagiełły

Maria Kowalczyk – Z.Sz. Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Rodzice z grupy „BIEDRONKI"

Rodzice z grupy „ŻABKI”

Rodzice z grupy „SKRZATY”

Rodzice z grupy „MOTYLE”
 
STATYSTYKA ODWIEDZIN: 49326 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=